Vietnamese English

Thư mời dự ĐHCĐ 11/5/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         VIETTRONIMEX                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số : 31  /VTR-HĐQT                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng  04  năm  2018

                                                                             THƯ MỜI

                            Kính gửi cổ đông :

                                                          Mã cổ đông :

                                                          Cổ phần sở hữu:

     Hội đồng quản trị công ty CP Viettronimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viettronimex lần thứ 13 năm 2018 nội dung như sau:

Địa điểm : Khách sạn Oscar

                  Số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Thời gian : 14 giờ 00’ , thứ Sáu, ngày  11   tháng  05   năm 2018

Nội dung dự kiến:

    1 .Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

    2. Báo cáo công khai tài chính năm 2017;

    3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017;

  1. Phân phối lợi nhuận năm 2017;
  2. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
  3. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

     Mọi thông tin liên quan xin vui lòng xem trên trang web : www.viettronimex.com.vn

     Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Viettronimex rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội được thành công tốt đẹp. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thay mình (Giấy ủy quyền đính kèm)

Trân trọng kính mời,

                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                            THỪA ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH     

                                                                                  UVHĐQT/ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                    NGUYỄN ANH DŨNG 

 

Nơi nhận:

-Như trên

- Lưu

 

                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 ____________,  ngày ___tháng __ năm 2018

 

                                      GIẤY ỦY QUYỀN

                             V/v ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên

                                                   công ty VIETTRONIMEX năm 2018

                            Kính gửi : -HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIETTRONIMEX

          Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Viettronimex (VIETTRONIMEX) được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2004;

        Căn cứ thư mời số  31 /VTR-HĐQT ngày 24/04/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty VIETTRONIMEX về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty VIETTRONIMEX lần thứ 13 năm 2018;

        Tôi tên là : ___________________________________________________________

         Sinh ngày :__________________________

         Giấy CMND số : ____________ cấp ngày: ______________tại: ________________

         Thường trú tại : ________________________________________________________

         Địa chỉ liên lạc: _______________________________________________________

         Là Cổ đông sở hữu ________cổ phần (bằng chữ : _____________________cổ phần)

 

         Nay tôi ủy quyền cho :

        Ông/Bà : _____________________________________________________________

        Sinh ngày : ______________

        Giấy CMND số : ____________ cấp ngày: ______________tại: ________________

        Thường trú tại : ________________________________________________________

        Địa chỉ liên lạc: _______________________________________________________

        Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên công ty VIETTRONIMEX lần thứ 13 năm 2018 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00’, ngày 11 tháng 5 năm 2018.

        Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này.

              NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                                        NGƯỜI ỦY QUYỀN

             (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                       (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

  • Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty VIETTRONIMEX.
  • Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba trừ khi được sự thỏa thuận bằng văn bản của Người ủy quyền.
  • Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải là người có quốc tịch Việt Nam.
  • Thủ tục ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 


Tin tức

Đăng ký Email

Thống kê truy cập

253037
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
204
178
382
248676
6480
8624
253037